Vous êtes ici

DNBK en de Belgische afdeling van de Internationale Divisie

Logo DNBK-B

Oorsprong en doelstellingen van DNBK.

De DNBK werd in 1895 opgericht en gevestigd in Kyoto met de goedkeuring van keizer Meiji. De DNBK werd gesticht met de bedoeling om alle krijgskunsten en hun filosofische systemen te versterken, te standaardiseren en te bevorderen. De prioritaire doelstelling van de DNBK is de verbreiding van de martiale deugden (butoku), deugden die gesymboliseerd worden door de zeven plooien van de hakama. Deze deugden zijn: EER, TROUW, OPRECHTHEID, WIJSHEID, HOFFELIJKHEID, WELWILLENDHEID en TOEWIJDING. De leuze van de DNBK omvat drie primordiale deugden zijnde trouw, rechtschapenheid en eer.

De geest van de DNBK eist een streven naar uitmuntendheid en dit door een constante training van zichzelf zowel lichamelijk als geestelijk. Wat ook het niveau is op de ladder van deze uitmuntendheid, de beoefenaar die zijn zoektocht wil verder zetten en dus ook zijn technische en mentale evolutie moet de geestesingesteldheid en nederigheid van een beginner bewaren.

De verbetering van het individu en de maatschappij door het trainen van traditionele krijgskunsten zijn twee van de hoekstenen van het nieuwe handvest van de DNBK na de reactivering in 1953. De letterlijke vertaling van budo is trouwens het voorkomen van conflicten.

De DNBK is een organisatie die zich interesseert in elk individu die de waarden van traditionele krijgskunsten wil verdedigen. Het grootste gedeelte van de DNBK leden hebben trouwens ook nationale of internationale verantwoordelijkheden in verschillende federaties, liga of verenigingen. Iedereen die zich oprecht inzet voor zijn training in de traditionele krijgskunsten kan zich in principe aansluiten bij deze prestigieuze en indrukwekkende Japanse organisatie die herkend word als de oudste in Japan.

Op dit ogenblik bevindt de DNBK zich onder het gezag van de Sosai Higashi Fushimi Jigo, prins van Japan. Zijne Excellentie Higashi Fushimi Jigo is de schoonbroer van Keizer Hiro Hito.

De internationale afdeling (DNBK-ID)

In 1992 werd een internationale afdeling gesticht om de “heilige poort” van de DNBK te openen naar de rest van de wereld toe. Deze historische beslissing liet aan het westen toe om toegang te krijgen tot de culturele en technische erfenis van deze prestigieuze organisatie en de grootste meesters van de klassieke krijgskunsten uit het verleden alsmede het onderricht van diegenen die de overdracht verzekeren. Deze internationale afdeling wordt geleid door dokter Hiroyuki Tesshin Hamada, kyu Dan Hanshi.

Belgische afdeling (DNBK-B)

De Belgische afdeling maakt deel uit van de internationale afdeling en staat onder leiding van haar algemeen directeur Pierre Chalmagne, 8e Dan Hanshi. Hanshi wordt bijgestaan door een directie comité samengesteld uit experts in alle voornaamste disciplines. De missie van de officiële vertegenwoordiger van de DNBK in België, Hanshi Pierre Chalmagne, is om de DNBK kenbaar te maken in België en om de organisatie te ontwikkelen op gebied van aansluitingen (statuut van algemeen lid) en van certificaties (statuut van gediplomeerd lid) in onder andere de volgende disciplines: Karate-do, Aikido, Aiki-jutsu, Judo, Ju-Jutsu, Kendo, Iai-do, Iai-jutsu, jodo, kobudo,…..

Stages

De DNBK-B organiseert regionale multidisciplinaire stages (Shibu Taikai) en nationale multidisciplinaire stages (Belgium Shibu Taikai) met onderrichters die een hele grote ervaring hebben in hun discipline zowel nationaal als internationaal. Europese en ook wereld seminaries worden regelmatig georganiseerd met Japanse meesters van de Honbu van Kyoto, dit zijn de Butoku Sai en de Rensei Taikai.

Aansluiten

Zich aansluiten bij de DNBK kan niet lichtzinnig of ondoordacht gebeuren. Als men weet dat namen zoals Kano, Funakoshi en Ueshiba deel uitmaakten van deze prestigieuze organisatie, eerst enkel Japans, nu ook internationaal, moet ieder persoon zich betrokken voelen tot de belangrijkheid en het unieke van deze aansluiting. De DNBK biedt een prima organisatorisch kader en een goedwerkende structuur die de aangesloten leden de mogelijkheid biedt om verder te evolueren met de beste experts die de krijgskunsten te bieden hebben. Daarom willen we toch de belangrijkheid benadrukken van de verbintenis op lange termijn van de leden of toekomstige leden. De DNBK weigert een diploma of getuigschrift fabriek te worden waar mensen naar eigen goeddunken zomaar binnen en buiten gaan.

Aansluiten bij DNBK is zich verbinden op eer “GI” aan wat zij te bieden heeft aan de personen die er deel van uit maken. Een contract van de hoogste morele en spirituele waarde verbindt alle leden onder elkaar en ook met de directie van deze organisatie. Iedereen zal moeten begrijpen dat als hij rechten heeft, hij ook plichten heeft. Trouwens één van de deugden beschermd en ontwikkeld door de DNBK is “CHU”, rechtschapenheid en trouw. Iedere oprechte budoka moet deze waarden respecteren.

Het is enkel en alleen in dit verband dat wij zelf kunnen evolueren en onze naasten doen evolueren.

Het leek ons interessant om enkele voordelen te vermelden aangeboden door de DNBK. De lijst die volgt is niet gelimiteerd, onthoud voornamelijk dat de DNBK een Japanse multidisciplinaire organisatie is, internationaal en Belgisch die zich interesseert in het individu, yudansha en experts, onafhankelijk van de federale horizonten waarvan zij komen. Lidmaatschap van een erkende of al dan niet erkende federatie is geen probleem noch obstakel voor aansluiting bij de DNBK van Kyoto (voor de dan graden) en de DNBK-B (voor de kyu graden). De DNBK toont een openheid van geest, zij bemoeit zich niet op het niveau van federaties, liga of clubs.

Filosofische redenen

 • De DNBK promoot de traditionele krijgskunsten
 • De DNBK verwerpt elke vorm van competitie
 • De DNBK heeft een multidisciplinair karakter
 • De DNBK is de oudste vereniging van Japanse krijgskunsten
 • De DNBK is de vereniging waarvan tevens de stichters en grootmeesters van moderne budo stijlen deel uitmaakten
 • De DNBK is tevens een wereldwijde vereniging

Functionele redenen

 • De DNBK staat buiten en gaat zelfs verder dan ieder systeem van federaties
 • De DNBK heeft gezag over de erkenning van graden en titels van haar leden
 • De DNBK erkent graden en titels rechtstreeks vanuit Japan
 • De DNBK kan ook een dojo officieel erkennen

Praktische redenen

 • De DNBK geeft de mogelijkheid om onderrichters en beoefenaars van alle horizonten te ontmoeten
 • De DNBK is een uitwisselingskruispunt van informatie en kennis
 • De DNBK organiseert regelmatig regionale, nationale en internationale stages toegankelijk voor alle verzekerde beoefenaars
 • De DNBK groepeert in België hoog gegradueerde experts in alle vertegenwoordigde disciplines met internationale ervaring
 • De DNBK levert aan haar erkende leden getuigschriften en documenten die hun graden en titels bevestigen, getekend door Prins Higashi Fushimi Jigo, Sosai (gouverneur) van de DNBK, door de DNBK Honbu van Kyoto, door de voorzitter van de internationale afdeling of door de officiële vertegenwoordiger van de DNBK in België.

Aansluiting bij de Belgische afdeling van DNBK

Iedere beoefenaar van traditionele Japanse krijgskunsten kan zich aansluiten bij de DNBK-B. Dit kan zelfs als beginner (van 9e kyu tot 2e kyu).

Aansluiting bij de DNBK HONBU KYOTO, JAPAN

Aansluiten bij de DNBK Honbu in Japan gebeurt in twee fasen.

Eerste fase: aansluiting of "statuut van algemeen lid"

Bruine en zwarte gordels kunnen zich aansluiten bij de internationale afdeling van de DNBK door samenstelling van een kompleet dossier.

Je kan voor lidmaatschap enkel worden voorgedragen door een bestaand lid van de DNBK die zich verantwoordelijk stelt voor je. Of je kandidatuur stellen tijdens een regionale of nationale stage bij iemand van het directie comité die na een gesprek (en eventueel korte demo) je voordraagt voor lidmaatschap aan de officiële vertegenwoordiger voor België, Hanshi Pierre Chalmagne.

 • Juist en zorgvuldig het aansluitingsformulier alsook het curriculum Vitae van de DNBK invullen + 2 recente pasfoto’s bijvoegen.
 • Een fotokopie van uw diploma van uw graad in uw voornaamste discipline
 • Een aanbeveling van de officiële vertegenwoordiger van de DNBK in België is altijd nodig. Deze bestaat uit een rapport in het Engels dat overhandigd wordt aan de voorzitter van de internationale afdeling. In geval van aanvaarding door Hamada Hanshi wordt een aanvraag in het Japans doorgestuurd naar de Honbu in Kyoto. Eventuele weigeringen worden gerechtvaardigd maar zijn onherroepelijk.
 • Betaling van de aansluitingskosten, dit omvat jaarbijdrage DNBK, bankkosten naar USA en het Belgium Butokukai Bulletin.

Als uw dossier aanvaard wordt door de Honbu in Kyoto wordt een certificaat van algemeen lid, getekend door de voorzitter van de DNBK-ID, overhandigd door de officiële DNBK-B vertegenwoordiger.

Tweede fase: certificatie of statuut van gediplomeerd lid.

De zwarte gordels (yudansha) aangesloten als algemeen lid kunnen een officieel document krijgen, getekend door de hoogste instanties van Japan dat hun dangraad en / of titel bevestigd. Dit na studie van hun persoonlijk dossier, actieve deelname aan de Shibu Taikai georganiseerd door de DNBK en na aanraden van de officiële DNBK vertegenwoordiger in België, Hanshi Pierre Chalmagne.

Procedure voor de certificatie:
 • Voorafgaande voorwaarde: algemeen lid zijn
 • Het certificatie formulier invullen
 • Een beschrijving van uw budo carrière / levensloop bijvoegen
 • Een dossier bijvoegen met copie’s van diploma’s, certificaten, licenties, attesten en andere documenten die het niveau van uw praktijk bevestigen
 • Grondig onderzoek en beslissing door de nationale vertegenwoordiger
 • Eventuele aanbeveling door de nationale vertegenwoordiger via een rapport in het Engels dat doorgestuurd wordt naar de voorzitter van de internationale afdeling. In geval van aanvaarding wordt een aanvraag gedaan aan de Honbu in Kyoto. Weigeringen worden gerechtvaardigd maar zijn onherroepelijk.
 • Nadien variabele betaling volgens niveau en titel, prijzen worden op dat moment doorgegeven afhankelijk van de op dat moment geldende wisselkoersen.

Voor de hogere dangraden (6e dan, 7e dan en 8e dan) zijn de aanbevelingen van de nationale vertegenwoordiger en de voorzitter van de internationale afdeling niet altijd voldoende. De kandidaten moeten een formeel examen afleggen voor een jury van Japanse Hanshi van de Kyoto Honbu tijdens een Europese of wereld Butoku Sai. De beslissing moet vervolgens goedgekeurd worden door een unaniem akkoord van de Hanshi raad van de DNBK Honbu dojo van Kyoto, Japan.

Als uw dossier aanvaard wordt door de Honbu Dojo van Kyoto krijgt u een “Dan” graad diploma of titel getuigschrift getekend door de Sosai Higashi Fushimi Jigo, Prins van Japan en een lidkaart van gecertificeerd lid van de DNBK.

Aansluiting van een dojo

Het is ook mogelijk om uw dojo te laten erkennen en aan te sluiten bij de DNBK Honbu Kyoto in Japan.

Administratie

Voor Vlaamse en Nederlandse leden kan men contact opnemen met één van de Vlaamse of Nederlandse contactpersonen.

De aansluitingen (algemeen lid) bij de Belgische afdeling of internationale afdeling en ook de hernieuwingen kunnen verstuurd worden naar Renshi Johny Verheyden ( contactpersoon en woordvoerder voor Vlaanderen/Nederland met Hanshi Pierre Chalmagne, Belgisch vertegenwoordiger voor de DNBK-ID)
Adres: Zonnelaan 12, B-1860 Meise
Tel: 02/269 10 92 gsm: +32 473 86 94 82
E-mail: johny.verheyden@dnbkbelgium.org

Nadien wordt door hem alles doorgestuurd naar Kyoshi Marie-Christine Mathar
Adres: Chaussée de la Seigneurie, 132, B-4800 Petit-Rechain
Tel: 087/337743 gsm: 0472/854553
E-mail: cricri@dnbkbelgium.org

De dossiers voor certificaties (diploma’s) worden eerst verstuurd naar Renshi Johny Verheyden die ze rechtstreeks bezorgd aan de nationale vertegenwoordiger voor België, Hanshi Pierre Chalmagne voor behandeling.
Adres: Avenue Van Overbeke 196/52, B-1083 Brussel – Ganshoren
Tel: 02/4258492 - gsm: 0477/262054
E-mail: pierre.chalmagne@gmail.com

Alle documenten moeten in 2 exemplaren aan de nationale vertegenwoordiger worden bezorgd, één voor de Belgische archieven en de andere voor de voorzitter van de internationale afdeling. Alle betalingen moeten worden overgemaakt op de bankrekening van de DNBK-België: 001-4331258-90 met duidelijke vermelding van uw naam, voornaam en het motief van uw storting (graad, titel, aansluiting, heraansluiting….)

DNBK-B - Vlaanderen

Hoe werkt Vlaanderen

 • Vlaams/Nederlands sprekende kunnen zich aansluiten door het invullen van een aanvraag tot lidmaatschap DNBK-B. (Nederlandstalig en Engelstalige versie)
 • Begeleiding van Nederlandstalige leden in hun eigen taal.
 • Kandidaten krijgen een infobrochure met de nodige informatie aangaande de DNBK en de nodige documenten om de toetredingsaanvraag te verwerken.
 • De kandidaten dienen zichzelf voor te stellen doormiddel van een budo c.v. en een korte demo.
 • Preselectie door de verantwoordelijken voor Vlaanderen, na goedkeuring wordt de aanvraag doorgestuurd naar DNBK-B

Voordelen

 • Samenwerking met clubs uit België & Nederland
 • Erkenning door DNBK – Japan
 • Jaarlijks internationale stages, 1 nationale stage en meerdere regionale stages.
 • Mogelijkheid om deel te nemen aan DNBK internationale stages
 • Gratis kadertrainingen op zondagen van 10u00 tot 13u00 te Wingene, in verschillende disciplines. De datums worden in het begin van het kalenderjaar meegedeeld via de DNBK-Belgium website en via het tijdschrift.
 • Afzonderlijke trainingen voor instructeurs op afspraak.
 • Hulp en assistentie voor dojowerking indien gewenst.
 • Regionale aanspreekpunten voor Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant en Nederland.
 • Training krijgen van nationale en internationaal erkende topleraars.